دسته: امنیت ارز دیجیتال

در این دسته امنیت ارزهای دیجیتال اعم از تبادل، کیف پول ها و الزامات امنیتی کیف پول ها مورد بررسی قرار می گیرد.

By sobhan

امنیت کیف پول ارز دیجیتال

امنیت کیف پول های ارز دیجیتال سخت افزاری و نرم افزاری مورد بررسی قرار گرفته است. الزامات امنیتی بکارگیری کیف پول های ارز دیجیتال بیان شده اند.