سپتامبر 20, 2019 توسط sobhan 0

مدولاسیون کد شده بلوکی

دانلود تحقیق ” مدولاسیون کد شده بلوکی”

تعداد صفحات: 21 صفحه

چکیده. مدولاسیون های کد شده بلوکی با ترکیب بهینه صورت فلکی مدولاسیون و کدینگ بلوکی شکل
میگیرند. این مدولاسیون ها سعی بر ماکزیمم شدن فاصله همینگ حداقل و مینیمم فاصله سیمبل دارند.
در این مقاله پس از بیان مثالی در راستای تعاریف به بررسی مدولاسیون کد شده بلوکي ساده و چندگانه با
دیکدینگ ویتربي براي کانال هاي فیدینگ میپردازیم. کانال های فیدینگ را در سه دسته گوسی، رایلی و
رایسی در نظر گرفته و نتایج حاصل از شبیه سازی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

کدینگ کانال با ایجاد افزونگي در دیتاي اصلي به منظور تشخیص و تصحیح خطا در گیرنده صورت میگیرد. این افزونگي باعث گسترش پهناي باند بکار رفته یا کاهش سرعت میشود. محدودیت ها را میتوان از لحاظ پهناي باند و توان مورد بررسي قرار داد. بعبارتي چه کدینگي براي سیستمي که محدودیت توان دارد مناسب است و چه کدینگي براي مواردي که قید پهناي باند برجسته است، مناسب میباشد. مدولاسیون هاي کد شده در سال 1982 مطرح شد که مدولاسیون و کدینگ با هم ترکیب شده و پارامترها را بهبود میبخشد. یك سیستم مدولاسیون کد شده شرایطي نظیر قابلیت اعتماد، گین کدینگ، کارایي پهناي باند و پیچیدگي سیستم را در جهت بهینه پیش میبرد. این موارد را در ادامه براي BCM مورد بررسي قرار خواهیم داد. مدولاسیون هاي کد شده در دسته بندي هاي اصلي زیر قرار میگیرند:
مدولاسیون کد شده ترلیس ) (TCM1که کدهاي کانولوشنال را مورد استفاده قرار میدهد.
مدولاسیون کد شده بلوکي ) (BCM2که از کدهاي بلوکي استفاده میکنند.
مدولاسیون کد شده توربو ترلیس ) (TTCM3که از توربو کدها استفاده میکنند.
مدولاسیون کد شده با جاگذاري )بهم آمیختگي( بیت ) (BICM4که شامل قسمت جاگذار میباشند.
موارد مهمي که باید در طراحي یك سیستم مدولاسیون کد شده در نظر گرفت عبارتند از: انتخاب و تنظیم سیگنال
مدولاسیون مناسب، برچسب دادن به نقاط سیگنال، انتخاب کدینگ مناسب، ساختار کد، مپ کردن بیت ها به سیگنال.
این موارد در بخش 4 مورد بررسي قرار خواهند گرفت. در ادامه ابتدا مفهوم بر چسب دادن را با استفاده از مثالي …

دانلود فایل کامل-مدولاسیون های بلوکی

مراجع:

[1] Huan-Bang Li,, “Block-Coded Modulation and Multiple Block-Coded
Modulation with Viterbi Decoding for Fading Channels,” IEEE Trans.
Commun., VOL. 19, NO. 2, FEBRUARY 2001.
[2] G. Ungerbock, “Channel Coding with Multilevel/Phase Signals,”IEEE Trans.
On Information Theory,Vol. It-28, pp.55-67, Jan. 1982.
[3] G. Ungerbock, “Trellis-coded odulation with redundant signal set Part
1 and 2,”IEEE Commun. Mag., Vol. 25, pp. 5-21, Feb 1987.

دانلود فایل کامل-مدولاسیون های بلوکی