برچسب: DevOps

توسط sobhan

DevSecOps چیست؟

DevSecOps بعبارتی یکپارچه سازی امنیت در عملیات توسعه است. DevSecOps را می توان به عنوان یک مدل تحویل مداوم برنامه ای که عملیات توسعه، امنیت و IT را به یک گروه واحد متصل می کند، دانست تا از اینکه بررسی های امنیتی و کنترل ها به صورت خودکار و شفاف در کل چرخه حیات توسعه نرم افزار اعمال می شوند، اطمینان حاصل شود.