برچسب: یکپارچه سازی امنیت

توسط sobhan

DevSecOps چیست؟

DevSecOps بعبارتی یکپارچه سازی امنیت در عملیات توسعه است. DevSecOps را می توان به عنوان یک مدل تحویل مداوم برنامه ای که عملیات توسعه، امنیت و IT را به یک گروه واحد متصل می کند، دانست تا از اینکه بررسی های امنیتی و کنترل ها به صورت خودکار و شفاف در کل چرخه حیات توسعه نرم افزار اعمال می شوند، اطمینان حاصل شود.