برچسب: پسورد ضعیف و قوی

توسط sobhan

الزامات امنیتی رمز عبور

رمز عبور بایستی به نحو صحیحی انتخاب شود تا پیچیدگی لازم را داشته باشد و از هک شدن جلوگیری کند. خصوصیات رمز عبور قوی توضیح داده شده است..