برچسب: بهترین آنتن RFID

توسط sobhan

آنتن اکسس کنترل ( چشمی اکسس کنترل )

آنتن اکسس کنترل دارای برد و اندازه متفاوتی هستند . آنتن RFID یا آنتن تگ یا چشمی کنترل تردد بیشتر برای اکسس کنترل های دو تیکه مطرح می شوند .