تگ 125khz

4,000 تومان

تگ آسانسور و تگ دربازکن برای تگ خوان های 125khz (عمده) با کیفیت و براق

این تگ ها در زمره تگ های معمولی هستند .