آگوست 2, 2019 توسط 0

بیت سرخ، فضای سبز را می دهد بر باد!

در قدیمی نه چندان دور آنجایی که خبر و گفتگو رو در رو انجام می شد با حرفی تنش بوجود می آمد و آتش خشمی شعله ور می گشت. این خشم منجر به دعوای جسمی و در اوج خود خانواده ای، قبیله ای و یا مردمان سرزمینی را نابود می کرد. گاهی از گفتن حرف یا انجام عمل اولیه تا اتفاق حادثه روزها، ماه ها و شاید سال ها طول می کشید. ……زمین با تغییر یک بیت (bit) نابود شد، نابود می شود و یا نابود خواهد شد. این خبر با سرعت پیشرفت تکنولوژی دیجیتال هیجان را کاهش می دهد. نابود شدن زمین و بر چیدن شدن بساط آدمی علی رغم پیچیدگی تکنولوژی یا ذهن آدمی، به انتقال یا تغییر ناصحیح یک بیت اطلاعات وابسته می شود. این بیت در سیستم های پیچیده کشورهای مدرن جابجا شود یا در جرقه ای در جایی دور از مدرن، سرانجامش نابودی است. نابودی زمین تنها با یک کلید (ک)! وابستگی پدیده های طبیعی به همدیگر بر کسی پوشیده نیست و این وابستگی فهم و کنترل آنها را دشوار و یا همچنان در برخی موارد غیر ممکن می سازد. وابستگی و همبستگی که بشر بین انسان ها یا اشیاء بوجود آورده است بسیار بیشتر از انفصال ها است. با همبستگی دست و ذهن ساخته بشر می تواند نابودی وی رقم بخورد. اضافه شدن، حذف شدن و یا تغییر یک و تنها یک بیت! ……آستانه سطح تحمل انسان وابسته به بیت ها هنگام تغییر یک بیت چگونه است؟ آستانه ای خاکستری! امنیت. امنیت وجود آدمی. هرچند همبستگی فرا جسمی انسان ها به همدیگر در حال افول ظاهری ست اما همبستگی متعلقات ساخته ذهن بشر روز به روز بیشتر می شود. این همبستگی و وابستگی در نگاه اکتساب جالب و گره گشا است اما آن سوی ماجرا، امنیت آدمی، در نگاه وجودی (بودن و نبودن) هولناک خواهد بود. انفجاری که به آری و خیر یک بیت وابسته است. چه کنیم؟! برای رویارویی با این حادثه، به گیت های توقف نیاز است.


In the not-so-distant old days where news and conversation was coming face-to-face with tension, there was a burning fire. This anger led to physical strife and at its peak destroyed family, tribal or territorial peoples. Sometimes it took days, months, and maybe years, from saying the word or doing the first act to the incident.

RED BIT

Earth is destroyed, destroyed, or destroyed by changing a bit. This news is reducing the excitement with the advent of digital technology. Destruction of the Earth and the uptake of the human being, despite the complexity of technology or the human mind, depend on the inaccurate transfer or alteration of a bit of information. Moving on to the sophisticated systems of modern countries, or in a spark far removed from modernity, this bit will eventually be .destroyed. Destroy the Earth with only one me or click.

Allowing your brother to have natural phenomena can be controlled or controlled by you. The limitation and solidarity that human beings create between humans or objects is more than detachments. With the solidarity of the human hand and his personal position, his destruction can be marked. Add, delete or change one and only one bit!

Threshold bit-level human delivery level is a bit is it? Gray threshold! Security The existing human security, although correlated with the physical nature of human beings, may be present, but if they are correlated, they may wish to be updated. This solidarity and limitation of view is a fascinating and, in the light of the story, human security, in the dreaded (virtual and non-existent) budgetary oversight. An explosion that depends on the yes and no of a bit. What to do?! Stop gates are needed to deal with this accident