برچسب: آسیب پذیری و تهدیدات امنیتی

توسط

تهدیدات امنیتی کسب و کار

با توجه به پیشرفت تکنولوژی دیجیتال، تهدیدات مهم امنیتی سال 2021 گزارش شده اند. سه دسته تهدیدات امنیتی سایبری بیان می شوند.