طراحی سبک وزن

160,000 تومان

طراحی سخت افزاری با در نظر گرفتن توان حداقل و سرعت حداکثر اما سخت افزار حداقل و بعبارتی سبک وزن ، مصرف کمترین منابع FPGA ، طراحی سبک وزن FPGA ، طراحی سبک وزن رمزنگاری