کپی تگ و کارت پارکینگ | تعریف و تنظیمات کنترل تردد پارکینگ

کپی کردن تگ و کارت uhf با استفاده از دستگاه های خاصی امکان پذیر است . برای آشنایی با مسایل پیرامون دستگاه کنترل تردد پارکینگ متن زیر را مطالعه کنید . تعریف و تنظیمات اکسس کنترل پارکینگ نیز به مدل دستگاه کنترل تردد بستگی دارد

کپی کارت پارکینگ :

کپی برچسب ماشین ورود پارکینگ :

تعریف تگ تردد ماشین پارکینگ :

حذف تگ برچسبی پارکینگ :

تنظیمات دستگاه کنترل تردد پارکینگ :