کلید کارتی | کلید اکسس کنترل | روشن شدن لامپ با کارت و تگ

برای روشن شدن لامپ با استفاده از اکسس کنترل و کارت یا تگ rfid نیاز به یک تگ ریدر و رله مناسب می باشد . کلید کارتی به دو صورت در بازار موجود است اول با حضور مداوم تگ کنار ریدر چراغ روشن می ماند و دوم با نزدیک کردن تگ یا کارت به اکسس کنترل لامپ چراغ روشن شده و برای خاموش کردن مجدد لامپ ، کارت را باید مجددا به تگ ریدر کلید نزدیک کرد .

کلید کارتی ( کلید rfid ) : کلیدی که با استفاده از اکسس کنترل فرمان مدنظر را صادر می کند مانند روشن شدن لامپ ، روشن شدن یک دستگاه ، آداپتور و …

کلید اکسس کنترل : اگر بخواهیم با یک دستگاه اکسس کنترل چندین فرمان با تگ های متفاوت صادر کنیم از کلید تگ چند پل استفاده می کنیم .