کارتی کردن کلید طبقات آسانسور | احضار کارتی آسانسور | تگ کلید احضار

کارتی کردن کلید احضار آسانسور ، تگ دار کردن کلید طبقات آسانسور ، تگ احضار آسانسور : روکار ، توکار . برای کنترل تردد آسانسور می توان کلید خارج از کابین را کارتی یا تگ دار کرد بطوریکه که برای ورود و فراخوانی آسانسور به تگ یا کارت مجاز نیاز باشد.

یکی از راه های ایجاد محدودیت دسترسی و استفاده از آسانسور ، کارتی کردن کلید احضار واقع در طبقات خارج از کابین آسانسور است. با کارتی کردن دکمه احضار ، این کلید در حالت عادی غیرفعال خواهد بود مگر اینکه تگ یا کارت جلوی آن بگیریم.

اکسس کنترل احضار آسانسور به دلایل امنیتی ، پرداخت شارژ و یا مدیریت دسترسی مورد استفاده قرار می گیرد.

همچنین می توان کلید احضار را ریموتی کرد بطوری که از راه دور بتوان آسانسور را به طبقه مورد نظر هدایت کرد.