هزینه نصب و راه‌اندازی ماینر

هزینه نصب ماینر به تعداد و نوع ماینر بستگی دارد . قیمت نصب و راه‌اندازی ماینر متشکل از هزینه سیم کشی ، هزینه نرم افزاری ، هزینه نصب تجهیزات کنترلی و تعداد ماینر می باشد .

هزینه نصب و راه‌اندازی هر ماینر حدود ۲۰۰ هزار تومان است که هرچه تعداد بالاتر رود هزینه نصب ماینر پایینتر آمده اما ممکن است هزینه کابل کشی و کنترل تغذیه افزایش یابد .

در حالت کلی قیمت نصب هر ماینر از ۱۵۰ هزار تومان الی ۲۵۰ هزار تومان متغیر است .