هزینه طراحی هوشمند سازی ساختمان و ویلا – آذر ۱۳۹۹

وقتی صحبت از طراحی هوشمندسازی امن می شود ، طراحی همزمان هوشمندسازی و پکیج امنیتی مدنظر می باشد . هزینه طراحی هوشمند سازی یک سازه به دو صورت محاسبه می شود :

هزینه طراحی هوشمندسازی :

  • طراحی هوشمندسازی قبل از ساخت ساختمان یا ویلا
  • طراحی هوشمندسازی یک ویلا یا ساختمان ساخته شده

طراحی هوشمندسازی امن یک سازه در حال ساخت بصورت توأم با طراحی برق کشی آن سازه (ویلا/ساختمان/بیمارستان/هتل) انجام می شود . بنابراین هزینه هوشمندسازی امن مستقل از هزینه برق کشی نخواهد بود .

هزینه طراحی هوشمندسازی یک ساختمان یا ویلای در حال ساخت یا در مرحله برق کشی : در این حالت حدود ۲ الی ۵ درصد به هزینه برق کشی اضافه خواهد شد . البته اینکه پروتکل سیمی یا بیسیم مورد استفاده قرار گیرد نیز هزینه تغییر خواهد کرد.

هزینه طراحی یک ساختمان یا ویلا ساخته شده : وقتی با یک ساختمان/سازه ساخته شده کامل روبرو هستیم هوشمندسازی به نسبت پر دغدغه تر خواهد بود . در ساختمان های ساخته شده استفاده از پروتکل هوشمندسازی سیمی دشوارتر و متعاقبا پرهزینه تر خوهد بود . در سازه های ساخته شده استفاده از هوشمندسازی بی سیم توصیه می شود تا هوشمندسازی کمترین تداخل با برق کشی ساختمان داشته باشد .در این حالت با توجه به تعداد إلمان ها و پیچیدگی سیستم هوشمند سازی و امن سازی ، قیمت طراحی هوشمند سازی امن از 800 هزار تومان به بالا خواهد بود .

هزینه هوشمند سازی و قیمت تجهیزات هوشمندسازی : اینجا ببینید