نمونه کارها ( کنترل تردد )

نمونه کارهای اکسس کنترل آسانسور و دیگر دستگاه های کنترل تردد درب های ورودی و پارکینگ در ادامه آورده شده اند . غالب نمونه کارهای دستگاه های آورده شده تولید مجموعه همیار امنیت می باشند.