نصب جک آرام بند – کنترل در پارکینگ و …

نصب جک آرام بند انواع گیت های پارکینگ ، جک درب انبار ، نصب جک آرام حیاط توسط نصاب جک آرام بند مجرب

جک آرام بند به منظور بسته و باز شدن اتوماتیک و تحت کنترل درب های تردد نظیر درب پارکینگ مورد استفاده قرار می گیرد .

جک آرام بند دارای انواع مختلفی است که قدرت و استحکام متفاوتی دارند. به همین دلیل قیمت جک های آرام بند نیز متفاوت هستند.

نصاب جک آرام بند با شماره زیر تماس بگیرید .