محافظ جان ( قیمت ، فروش ، نصب )

محافظ جان RTC شبیه فیوز الکتریکی است که جان انسان را در برابر برق گرفتگی محافظت می‌کند . با عمل کردن محافظ جان ، برق قطع می شود . محافظ جان فرانسوی و چینی در ایران موجود است . نصب محافظ جان در تهران و فروش محافظ جان به کلیه شهرها انجام می‌شود .

قیمت محافظ جان : قیمت محافظ جان از ۱۳۰۰۰۰ تومان در مدل های چینی تا ۴۵۰۰۰۰ تومان فرانسوی متغیر است . تفاوت قیمت فیوز جان یا همان محافظ جان به دلیل کیفیت و سرعت عکس العمل می باشد .

قابلیت اطمینان محافظ جان RTC ( فیوز برق گرفتگی ) : اینکه به ازای عبور چه جریانی و در طی چه مدت زمانی دستگاه محافظت برق گرفتگی عمل می کند را پارامتر قابلیت اطمینان محافظ جان تعیین می کند .

نصب محافظ جان : محافظ جان یا دستگاه ضد برق گرفتگی دارای دو رشته سیم ورودی و دو رشته سیم خروجی می باشد که بصورت یک به یک به ورودی و خروجی پس از فیوز اصلی متصل می شوند .

هزینه نصب فیوز جان : هزینه نصب فیوز جان بستگی به تعداد نصب دارد اما برای یک واحد ۱۲۰۰۰۰ تومان می باشد . هرچه تعداد واحد ها بیشتر باشد قیمت نصب فیوز جان یا محافظ جان کمتر خواهد بود .

سفارش نصب محافظ جان : برای نصب محافظ جان با فیوز برق گرفتگی برای کلیه واحد های مسکونی جدید و قدیمی و نیز ساختمان های اداری و اماکن با شماره های مندرج در انتهای وبسایت تماس بگیرید .