دستگاه کپی کارت و تگ مایفر | کپی تگ ۱۳/۵۶ مگاهرتز | رایت تگ مایفر

دستگاه کپی کارت مایفر ۱۳/۵۶ مگاهرتز و دستگاه کپی کارت و تگ ۱۲۵ کیلوهرتز . دستگاه پرتابل کپی تگ مایفر ۱۳/۵۶ مگاهرتز ، دستگاه پرتابل کپی کارت ۱۲۵ کیلوهرتز .

دستگاه کپی کارت و تگ که در ادامه معرفی می کنیم هم می تواند تگ و کارت مایفر ۱۳/۵۶ مگاهرتز را کپی کند و هم کارت و تگ ۱۲۵ کیلوهرتز را .

روی دستگاه کلیدی وجود دارد که با زدن آن فرکانس رایت تغییر می کند .

روی دستگاه رایت کننده تگ و کارت دو میاد خواندن و نوشتن وجود دارد که با زدن کلید خواندن سریال کارت مبدا را خوانده و در لاغر خود ذخیره می کند . با فشردن کلید نوشتن یا رایت ، محتوای درون بافر دستگاه کپی کننده تگ روی کارت خام کپی می شود .

کپی تگ مایفر : برای کپی کردن کارت مایفر با استفاده از دستگاه کپی کننده کارت ، به ترتیب فوق عمل کنید.

سفارش کپی تگ مایفر ۱۳/۵۶ مگاهرتز و کارت ۱۲۵ کیلوهرتز : اگر به تعداد محدودی تگ یا کارت مایفر نیاز دارید و به هر دلیلی می خواهید آن را کپی نمایید با ما تماس بگیرید .