جایگاه انسان در دنیا

نظریه غیر متمرکز سازی قدرت ، ثروت و شهوت که می تواند جایگاه انسان را در دنیا توسعه همگانی داده و بهره مندی همگانی را افزایش دهد .

غیر متمرکز سازی قدرت ، ثروت و شهوت توسط دانشمندان قابل پیاده سازی است نه سیاستمداران و نه قدرتمداران . بنابراین این نظریه برای جامعه هدف دانشمندان غیر وابسته ارائه می شود .

قدرت غیر متمرکز ( uncenterised power ) : حرص و طمع قدرت را چطور می توان در مرحله اول تقلیل داد و در مراحل بعدی آن را به کلی فلت کرد ؟! پیاده سازی پاسخ به این سؤال همان غیرمتمرکز کردن قدرت است . رویکرد مدیریت افقی بجای مدیریت عمودی ، در زمره گام های قدرت غیر متمرکز و مبتنی بر توانمندی است .

ثروت غیر متمرکز () : هدف از غیر متمرکزسازی ثروت ، حفظ جایگاه زندگی دنیوی انسان است که نباید زندگی کردن و کار کردن صرف جمع آوری ثروت باشد . همه انسانها باید به ثروت به دیده رشد جهانی نگاه کنند .

میل جنسی غیر متمرکز () : این مورد در اسلام راهکارهای نظیر صیغه ، خانه عفاف و … دارد . این مورد با نظریه فروید نیز می تواند همجوار اما تکمیل شود .