تگ اصل و تگ تقلبی

تگ اصل بخاطر کیفیت آن و نیز تصادفی بودن کد داخل آن اهمیت دارد . تگ اصل باید کیفیت ساخت داشته باشد و کد مشترکی وجود نداشته باشد . تگ تقلبی نیز بدلیل همین پراکندگی کد و جنس آن اتفاق می افتد .

تگ اصل ۱۲۵ کیلوهرتز : چندین شرکت چینی تگ تولید می کنند . تگ های ۱۲۵khz شرکت گلدبریدجز ACM کیفیت خوبی دارند .

تگ اصل مایفر ۱۳/۵۶ مگاهرتز : چندین شرکت چینی تگ تولید می کنند . تگ های ۱۳/۵۶Mhz شرکت گلدبریدجز ACM کیفیت خوبی دارند . تگ های کد دار حک شده روی آن گزینه پیشنهادی تگ اصل مایفر هستند .

تگ NFC اصل : تگ های NFC بخاطر غیرقابل کپی بودن شهرت دارند . تگ ها و کارت های NFC اصل دارای کد حک شده هستند .