آنتی نویز

آنتی نویز یکی از زیر مجموعه های خدمات همیار امنیت است که معرفی و فروش تجهیزات آنتی نویز از جمله شاخه های کاری آنتی نویز است .

تجهیزات ایمنی: تجهیزاتی که مربوط به ایمنی اماکن، خانه، خودرو، سفر و غیره می شوند.

تجهیزات و خدمات آنتی نویز: آن دسته از کالاها یا خدماتی که موجب کاهش اثر نویز های گوناگون صوتی، ارتعاشی، الکترومغناطیسی ، نویزهای ساخته شده دست بشر و طبیعی و غیره می شوند. 

یکی از روش های متداول حرف و کاهش نویز استفاده از فیلترهای فعال و غیر فعال بوده و اینکه آنتی نویز واژه ایده آلی برای این حوزه می باشد .