تجهیزات ایمنی و آنتی نویز

تجهیزات ایمنی: تجهیزاتی که مربوط به ایمنی اماکن، خانه، خودرو، سفر و غیره می شوند.

تجهیزات و خدمات آنتی نویز: آن دسته از کالاها یا خدماتی که موجب کاهش اثر نویز های گوناگون صوتی، ارتعاشی، الکترومغناطیسی و غیره می شوند.