امن و امان

هر آنچه در کانون زندگیمان است منشاء امنیت، هدایت، حکمت و قدرت ما خواهد بود. امنیت نمایانگر احساس ارزشمندی و هویت و لنگرگاه عاطفی و احترام به خود و قدرت اساسی یا عدم آن در وجود انسان است. این چهار عامل امنیت، هدایت، حکمت و قدرت دارای ارتباط متقابل هستند. امنیت و هدایت روشن، حکمت می آورد و حکمت جرقه یا عاملی برای عیان ساختن و تعیین مسیر قدرت می شود. وقتی این چهار عامل با هم حضور داشته و توسط یکدیگر هماهنگ وزنده شوند نیروی عظیمی برای شخصیتی اصیل و منش متوازن و فردی منسجم را ایجاد می کنند.

هر آنچه در کانون زندگیمان است منشاء امنیت، هدایت، حکمت و قدرت ما خواهد بود. امنیت نمایانگر احساس ارزشمندی و هویت و لنگرگاه عاطفی و احترام به خود و قدرت اساسی یا عدم آن در وجود انسان است. این چهار عامل امنیت، هدایت، حکمت و قدرت دارای ارتباط متقابل هستند. امنیت و هدایت روشن، حکمت می آورد و حکمت جرقه یا عاملی برای عیان ساختن و تعیین مسیر قدرت می شود. وقتی این چهار عامل با هم حضور داشته و توسط یکدیگر هماهنگ وزنده شوند نیروی عظیمی برای شخصیتی اصیل و منش متوازن و فردی منسجم را ایجاد می کنند.

گزارشی از دولت انگلیس نشان می‌دهد که 81 درصد از کسب‌وکارهای بزرگ و 60 درصد از کسب‌وکارهای کوچک از عدم وجود امنیت لازم در سال های گذشته رنج می‌بردند. حملات سایبری به شرکت‌ها و دولت‌ها در سراسر دنیا نشان می‌دهد که فضای سایبری یکی از چهار تهدید سطح اول امنیت ملی به شمار می‌آید.

ایمنی و امنیت و به اختصار اصطلاح امن و امان دو مقوله جدانشدنی از انسان به منظور تامین آسایش و سلامتی وی است. ایمنی منجر به پیشگیری از آسیب بدنی و روحی می شود و امنیت باعث آرامش خاطر و پیشرفت. ما در سکیوریتی هلپر امن و امان را آنگونه مورد توجه قرار دادیم تا به حداقل خواستگاه خود یعنی سهیم در امنیت و ایمنی جهان برسیم.

دنیای مملو از امن و امان، آرزوی هر بشر و غیر بشری است. امیدواریم در این راستا رهنمودها و خدمات امنیتی ما در سکیوریتی هلپر، هرچند به اندازه قطره ای در دریا، کمک یار و همیار ایمنی و امنیتی شما باشد.